ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด
 
 
 • นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ

  ประธานกรรมการ

 • นายทองทวี ดีมะการ

  รองประธานกรรมการ คนที่ 1

 • นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล

  รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 • นายธนิตย์ เอนกวิทย์

  รองประธานกรรมการ คนที่ 3

 • นายพนม มีศิริพันธุ์

  กรรมการและเลขานุการ

 • นายพงษ์พันธ์ ธรรมวิชิต

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 • นายสุรเดช สมิเปรม

  กรรมการและเหรัญญิก

 • นายอวยชัย ชัยยุทโธ

  กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก


 

เงินกู้เพื่อช่วยเหลือ   ผู้ประสบภัย

5.00%

เงินกู้เพื่อการศึกษา

6.00%

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

7.00%

เงินกู้สามัญ

7.00%

 

 

 

 
 
 

ออมทรัพย์

3.00%

ออมทรัพย์พิเศษ

3.25%

ออมทรัพยพิเศษ
- เพิ่มทรัพย์ 2 ปี

4.00%

ออมทรัพย์พิเศษ
- ทวีทรัพย์ 5 ปี

4.25%

 

 
 วันนี้: 45 คน
เดือนนี้: 3858 คน
ปีนี้: 581651 คน
ทั้งหมด: 596716 คน
 
 

 • ลงคะแนนสรรหา
 • สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 • กำหนดอัตราการถือหุ้นรายเดือน ได้ไม่เกิน 20% ของเงินได้รายเดือน
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ พร้อมรับใช้สมาชิกทุกท่าน
 • สหกรณ์ฯบริการรับเงินฝากออมทรัพย์ 2 ประเภท ดังนี้ 1. เงินฝากออมทรัพย์ 2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ให้บริการด้านเงินกู้แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1.เงินกู้สามัญ 2.เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

 
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
โดย: Chanissara วันที่:2014-09-19 17:12:13
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสรรหาเป็นผู้แทนสมาชิกกลุ่มจังหวัด
โดย: Chanissara วันที่:2014-09-19 17:11:02
 ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2557
โดย: admin วันที่:2014-05-14 14:06:33
 ขอเชิญเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รับดอกเบี้ยสูง
โดย: admin วันที่:2014-05-14 11:07:00
 
 
ค้นหาข้อมูล
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
- รหัสไปรษณีย์
- ราคาประเมินที่ดิน
- แผนที่ประเทศไทย
การเดินทาง
- การบินไทย
- แอร์เอเชีย
- นกแอร์
- การรถไฟแห่งประเทศไทย
- ตารางเดินรถ บขส.
 
การเดินทาง
- สภากาชาดไทย - คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาฯ
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมัครงานสภากาชาด
- ศูนย์กลางบริการภาครัฐ - สำนักงานประกันสังคม
- กรมสรรพากร - กองทุนบำเหน็จบำนาญ
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
- สันนิบาตสหกรณ์ฯ - ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

 
 
 

 
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2557
โดย: CHANISSARA วันที่:2014-08-27 16:35:26
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
โดย: CHANISSARA วันที่:2014-08-27 16:32:17
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ประจำเดือน มิถุนายน 2557
โดย: CHANISSARA วันที่:2014-08-27 16:31:49
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
โดย: CHANISSARA วันที่:2014-06-12 16:27:18
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ประจำเดือน เมษายน 2557
โดย: admin วันที่:2014-05-20 12:57:04
 
 
 ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์จำกัด ปีที่ 18 ฉบับที่ 64 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2557
โดย: Chanissara วันที่:2014-09-19 17:19:41
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2557
โดย: Chanissara วันที่:2014-09-19 10:31:52
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2557
โดย: Chanissara วันที่:2014-09-19 10:29:42
 ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ปีที่ 18 ฉบับที่ 63 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2557
โดย: CHANISSARA วันที่:2014-07-04 14:15:05
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2557
โดย: admin วันที่:2014-06-10 11:19:32
 
 
 รายชื่อสมาชิก สมาคมฌาปนกิจฯ สสอ.รรท. ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
โดย: CHANISSARA วันที่:2014-08-29 11:09:43
 รายชื่อ/จำนวนเงินที่ต้องชำระ เพื่อคงสมาชิกภาพ ประจำปี 2557 สสอ.รรท.
โดย: admin วันที่:2013-11-12 16:13:40
 ข้อบังคับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย
โดย: admin วันที่:2013-10-25 09:10:53
 
   
00135  สอบถามการกู้เงินสามัญ  (0/148) วิชาญ เพียรรุ่งเรือง 15 ก.ย. 2557
00134  การตรวจสอบข้อมูลหุ้น หนี้  (0/175) ประยงค์ คนฉลาด 12 ก.ย. 2557
00133  การขอกู้สามัญ  (1/168) สุภาพร เกตุด้วง 08 ก.ย. 2557
00132  ขอทราบรายละเอียดผลการพิจารณาทุนการศึกษาบุตร  (1/313) ณรงค์ บุญพันธุ์ 01 ก.ย. 2557
00131  สอบถามหน้าเวปหลัก  (1/113) วิชาญ เพียรรุ่งเรือง 28 ส.ค. 2557
   
 
 
   
 
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด จังหวัดพิษณุโลก
   
 
โครงการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ 17-18 ธ.ค 56
   
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
   
 
โครงการสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด