ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด
 
 
 • นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ

  ประธานกรรมการ

 • นายทองทวี ดีมะการ

  รองประธานกรรมการ คนที่ 1

 • นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล

  รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 • นายธนิตย์ เอนกวิทย์

  รองประธานกรรมการ คนที่ 3

 • นายพนม มีศิริพันธุ์

  กรรมการและเลขานุการ

 • นายพงษ์พันธ์ ธรรมวิชิต

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 • นายสุรเดช สมิเปรม

  กรรมการและเหรัญญิก

 • นายอวยชัย ชัยยุทโธ

  กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก


 

เงินกู้เพื่อช่วยเหลือ   ผู้ประสบภัย

5.00%

เงินกู้เพื่อการศึกษา

6.00%

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

7.00%

เงินกู้สามัญ

7.00%

 

 

 

 
 
 

ออมทรัพย์

3.00%

ออมทรัพย์พิเศษ

3.25%

ออมทรัพยพิเศษ
- เพิ่มทรัพย์ 2 ปี

4.00%

ออมทรัพย์พิเศษ
- ทวีทรัพย์ 5 ปี

4.25%

 

 
 วันนี้: 170 คน
เดือนนี้: 4194 คน
ปีนี้: 577482 คน
ทั้งหมด: 592547 คน
 
 

 • สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 • กำหนดอัตราการถือหุ้นรายเดือน ได้ไม่เกิน 20% ของเงินได้รายเดือน
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ พร้อมรับใช้สมาชิกทุกท่าน
 • สหกรณ์ฯบริการรับเงินฝากออมทรัพย์ 2 ประเภท ดังนี้ 1. เงินฝากออมทรัพย์ 2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ให้บริการด้านเงินกู้แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1.เงินกู้สามัญ 2.เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
 • ปี 55 กำไร 143.61 ล้านบาท ปี 56 ( ต.ค.55 - มี.ค.56 กำไร 68.14 ล้านบาท )

 
 ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2557
โดย: admin วันที่:2014-05-14 14:06:33
 ขอเชิญเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รับดอกเบี้ยสูง
โดย: admin วันที่:2014-05-14 11:07:00
 ปรับอัตราการถือหุ้นรายเดือน ได้ไม่เกิน 20% ของเงินได้รายเดือน
โดย: admin วันที่:2014-05-07 11:11:43
 สหกรณ์ฯ ย้ายกลับไปให้บริการ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด
โดย: admin วันที่:2014-02-28 11:41:30
 
 
ค้นหาข้อมูล
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
- รหัสไปรษณีย์
- ราคาประเมินที่ดิน
- แผนที่ประเทศไทย
การเดินทาง
- การบินไทย
- แอร์เอเชีย
- นกแอร์
- การรถไฟแห่งประเทศไทย
- ตารางเดินรถ บขส.
 
การเดินทาง
- สภากาชาดไทย - คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาฯ
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมัครงานสภากาชาด
- ศูนย์กลางบริการภาครัฐ - สำนักงานประกันสังคม
- กรมสรรพากร - กองทุนบำเหน็จบำนาญ
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
- สันนิบาตสหกรณ์ฯ - ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

 
 
 

 
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2557
โดย: CHANISSARA วันที่:2014-08-27 16:35:26
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
โดย: CHANISSARA วันที่:2014-08-27 16:32:17
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ประจำเดือน มิถุนายน 2557
โดย: CHANISSARA วันที่:2014-08-27 16:31:49
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
โดย: CHANISSARA วันที่:2014-06-12 16:27:18
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ประจำเดือน เมษายน 2557
โดย: admin วันที่:2014-05-20 12:57:04
 
 
 ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ปีที่ 18 ฉบับที่ 63 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2557
โดย: CHANISSARA วันที่:2014-07-04 14:15:05
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2557
โดย: admin วันที่:2014-06-10 11:19:32
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
โดย: admin วันที่:2014-05-26 10:01:24
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2557
โดย: admin วันที่:2014-05-20 14:07:31
 ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ปีที่ 18 ฉบับที่ 62 เดือนมกราคม-มีนาคม 2557
โดย: admin วันที่:2014-05-20 13:10:47
 
 
 รายชื่อสมาชิก สมาคมฌาปนกิจฯ สสอ.รรท. ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
โดย: admin วันที่:2014-08-28 14:34:46
 รายชื่อ/จำนวนเงินที่ต้องชำระ เพื่อคงสมาชิกภาพ ประจำปี 2557 สสอ.รรท.
โดย: admin วันที่:2013-11-12 16:13:40
 ข้อบังคับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย
โดย: admin วันที่:2013-10-25 09:10:53
 
   
00130  การคำนวณเงินกู้สามัญ  (1/47) เกษม จันทร์กระจ่าง 27 ส.ค. 2557
00129  ทุนการศึกษาบุตร  (2/101) วรรณา กิจสวน 25 ส.ค. 2557
00128  ขอปรึกษาเรื่องการคำนวณเงินกู้สามัญ  (1/118) เกษม จันทร์กระจ่าง 20 ส.ค. 2557
00127  ทุนการศึกษาบุตร  (2/270) ดำรงค์ ชะรัมย์ 08 ส.ค. 2557
00126  ใบเสร็จ  (1/148) วินัย มาหาธนประทีป 07 ส.ค. 2557
   
 
 
   
 
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด จังหวัดพิษณุโลก
   
 
โครงการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ 17-18 ธ.ค 56
   
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
   
 
โครงการสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด