ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. 58 เป็นต้นไป สมาชิกที่ยื่นกู้เงินและผู้ค้ำประกัน ต้องใช้แบบหนังสือกู้สำหรับเงินกู้ และหนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้ ที่สหกรณ์กำหนดตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่20) พ.ศ. 2557 วันที่ 10 พ.ย. 2557 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก Download ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด
 
 
 • นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ

  ประธานกรรมการ

 • นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล

  รองประธานกรรมการ

 • นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย

  รองประธานกรรมการ

 • นายพงษ์พันธ์ ธรรมวิชิต

  กรรมการและเลขานุการ

 • นายสุเมธ วุฒิปาณี

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 • นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์

  กรรมการและเหรัญญิก

 • นายพนม มีศิริพันธุ์

  กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

 • นายศีลธรรม วราอัศวปติ

  กรรมการ

 • นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์

  กรรมการ

 • นายอวยชัย ชัยยุทโธ

  กรรมการ

 • นายปัญญา มูลคำกาเจริญ

  กรรมการ

 • นายวรกร อินทแพทย์

  กรรมการ

 • นายณรงค์ ม่วงไหมทอง

  กรรมการ

 • นายปกรณ์ กายรัตนา

  กรรมการ

 • นายณกรณ์ ทินราช

  กรรมการ


 

เงินกู้เพื่อช่วยเหลือ   ผู้ประสบภัย

5.00%

เงินกู้เพื่อการศึกษา

6.00%

เงินกู้สามัญ
- กู้ไม่เกิน 90%
ของทุนเรือนหุ้น
(ตั้งแต่ 1 ก.ค.58)

6.50%

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

7.00%

เงินกู้ UNDO

6.50%

เงินกู้เพื่อสวัสดิการ

6.50%

เงินกู้สามัญ

7.00%

 

 

 

 
 
 

ออมทรัพย์

3.00%

ออมทรัพย์พิเศษ

3.25%

ออมทรัพยพิเศษ
- เพิ่มทรัพย์ 2 ปี

4.00%

ออมทรัพย์พิเศษ
- ทวีทรัพย์ 5 ปี

4.25%

ออมทรัพย์พิเศษ
- ชีวิตพอเพียง

4.50%

ออมทรัพย์พิเศษ
- สุขเกษียณ

4.00%
ออมทรัพย์พิเศษ
- เพิ่มพูน
4.00%

 

 
 วันนี้: 89 คน
เดือนนี้: 7388 คน
ปีนี้: 32965 คน
ทั้งหมด: 919202 คน
 
 

 • เปิดรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์
 • ร่วมบันทึกคำปณิธานความดี
 • ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหุ้น (ให้งดส่งหุ้น)
 • กำหนดอัตราการถือหุ้นรายเดือน ได้ไม่เกิน 20% ของเงินได้รายเดือน
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ พร้อมรับใช้สมาชิกทุกท่าน
 • สหกรณ์ฯบริการรับเงินฝากออมทรัพย์ 2 ประเภท ดังนี้ 1. เงินฝากออมทรัพย์ 2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-04-05 11:34:37
 รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่รับเงินค่าตอบแทนการหักเงินสมาชิกสมทบ
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-03-21 13:39:15
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-02-28 17:52:38
 ตัวอย่าง การกรอกใบคำขอเอาประกันภัย บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า จำกัด (มหาชน)
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-02-22 09:58:49
 
 
ค้นหาข้อมูล
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
- รหัสไปรษณีย์
- ราคาประเมินที่ดิน
- แผนที่ประเทศไทย
การเดินทาง
- การบินไทย
- แอร์เอเชีย
- นกแอร์
- การรถไฟแห่งประเทศไทย
- ตารางเดินรถ บขส.
 
การเดินทาง
- สภากาชาดไทย - คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาฯ
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมัครงานสภากาชาด
- ศูนย์กลางบริการภาครัฐ - สำนักงานประกันสังคม
- กรมสรรพากร - กองทุนบำเหน็จบำนาญ
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
- สันนิบาตสหกรณ์ฯ - ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

 
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ณ วันที่ 1-21 กุมภาพันธ์ 2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-02-23 22:41:49
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ระหว่างวันที่ 1-27 มกราคม 2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-02-01 19:38:44
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนธันวาคม 2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-02-01 19:38:09
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนตุลาคม 2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-02-01 19:30:15
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนกันยายน 2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-10-04 16:42:38
 
 

 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-02-23 22:50:59
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-01-30 10:53:25
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-11-16 09:38:09
 วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ปีที่ 20 ฉบับที่ 72 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-11-15 15:55:20
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-07-05 14:16:44
 
 
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิก สสอ.รรท. รอบที่ 3/2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-02-01 11:41:46
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิก สสอ.รรท. รอบที่ 1/2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-11-03 14:53:27
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิก สสอ.รรท. รอบที่ 12/2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-10-01 16:18:10
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 11/2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-09-01 09:50:51
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิก สสอ.รรท. รอบที่ 9/2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-07-05 16:50:30
 
   
00344  ข้อมูลสมาชิก  (1/46) ธนันดร ทองเนื้อสุก 23 เม.ย. 2560
00343  ตัดยอดเงินต้นของเงินกู้  (1/31) คมสัน อินทร์เทียม 21 เม.ย. 2560
00342  เงินฝากพิเศษ(ประกันเงินกู้) ถ้ามีดอกเบี้ยกรุณาแจ้งสมาชิ...  (1/63) ชูศักดิ์ ศิริกาญจนวงศ์ 18 เม.ย. 2560
00341    (0/13) ชูศักดิ์ ศิริกาญจนวงศ์ 18 เม.ย. 2560
00340  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (ประกันเงินกู้สามัญ)มีดอกเบี้ยคืน...  (2/141) ชำนาญ เชาว์สันเทียะ 05 เม.ย. 2560
   
 
 
   
 
โครงการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ฯ จังหวัดเชียงใหม่
   
 
โครงการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ฯ จังหวัดอุบลราชธานี
   
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
   
 
สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2559