ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. 58 เป็นต้นไป สมาชิกที่ยื่นกู้เงินและผู้ค้ำประกัน ต้องใช้แบบหนังสือกู้สำหรับเงินกู้ และหนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้ ที่สหกรณ์กำหนดตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่20) พ.ศ. 2557 วันที่ 10 พ.ย. 2557 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก Download ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด
 
 
 • นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ

  ประธานกรรมการ

 • นายทองทวี ดีมะการ

  รองประธานกรรมการ คนที่ 1

 • นายธนิตย์ เอนกวิทย์

  รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 • นายพงษ์พันธุ์ ธรรมวิชิต

  กรรมการและเลขานุการ

 • นายสุเมธ วุฒิปาณี

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 • นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล

  กรรมการและเหรัญญิก

 • นายไสว เขียวจันทร์

  กรรมการ

 • นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์

  กรรมการ

 • นายสุรเดช สมิเปรม

  กรรมการ

 • นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย

  กรรมการ

 • นายปรีชา บัวทองจันทร์

  กรรมการ

 • นายปกรณ์ กายรัตนา

  กรรมการ

 • นายศีลธรรม วราอัศวปติ

  กรรมการ

 • นายฉัตรชัย ประทุมมาลย์

  กรรมการ


 

เงินกู้เพื่อช่วยเหลือ   ผู้ประสบภัย

5.00%

เงินกู้เพื่อการศึกษา

6.00%

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

7.00%

เงินกู้สามัญ

7.00%

 

 

 

 
 
 

ออมทรัพย์

3.00%

ออมทรัพย์พิเศษ

3.25%

ออมทรัพยพิเศษ
- เพิ่มทรัพย์ 2 ปี

4.00%

ออมทรัพย์พิเศษ
- ทวีทรัพย์ 5 ปี

4.25%

 

 
 วันนี้: 114 คน
เดือนนี้: 6578 คน
ปีนี้: 33201 คน
ทั้งหมด: 659882 คน
 
 

 • การชำระเงินเพื่อคงสภาพ
 • กำหนดอัตราการถือหุ้นรายเดือน ได้ไม่เกิน 20% ของเงินได้รายเดือน
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ พร้อมรับใช้สมาชิกทุกท่าน
 • สหกรณ์ฯบริการรับเงินฝากออมทรัพย์ 2 ประเภท ดังนี้ 1. เงินฝากออมทรัพย์ 2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ให้บริการด้านเงินกู้แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1.เงินกู้สามัญ 2.เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
 • ปี 56 กำไร 151.24 ล้านบาท ปี 57 กำไร 165.54 ล้านบาท

 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ไม่มีเงินลงทุนในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
โดย: Kheamsarun วันที่:2015-03-11 10:53:18
 ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงแบบหนังสือกู้สำหรับเงินกู้ และหนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้
โดย: เขมศรัญญ์ วันที่:2015-02-10 11:14:04
 เอกสารชี้แจง ข้อร้องเรียนจากสมาชิก
โดย: Chanissara วันที่:2015-01-08 11:23:26
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด
โดย: Chanissara วันที่:2014-12-19 17:35:44
 
 
ค้นหาข้อมูล
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
- รหัสไปรษณีย์
- ราคาประเมินที่ดิน
- แผนที่ประเทศไทย
การเดินทาง
- การบินไทย
- แอร์เอเชีย
- นกแอร์
- การรถไฟแห่งประเทศไทย
- ตารางเดินรถ บขส.
 
การเดินทาง
- สภากาชาดไทย - คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาฯ
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมัครงานสภากาชาด
- ศูนย์กลางบริการภาครัฐ - สำนักงานประกันสังคม
- กรมสรรพากร - กองทุนบำเหน็จบำนาญ
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
- สันนิบาตสหกรณ์ฯ - ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

 
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ณ วันที่ 6 กุมพาพันธ์ 2558
โดย: เขมศรัญญ์ วันที่:2015-02-10 11:31:14
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้เดือนมกราคม 2558
โดย: เขมศรัญญ์ วันที่:2015-02-10 11:30:23
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ณ 25 พฤศจิกายน 2557
โดย: Chanissara วันที่:2014-11-26 11:52:10
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ประจำเดือน ตุลาคม 2557
โดย: Chanissara วันที่:2014-11-26 11:51:37
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ประจำเดือน กันยายน 2557
โดย: Chanissara วันที่:2014-10-03 11:10:48
 
 

 
 หนังสือข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2558
โดย: ชนิศรา วันที่:2015-04-03 17:58:13
 หนังสือข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2558
โดย: ชนิศรา วันที่:2015-04-03 17:57:35
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2557
โดย: Chanissara วันที่:2014-10-31 12:06:38
 ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์จำกัด ปีที่ 18 ฉบับที่ 64 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2557
โดย: Chanissara วันที่:2014-09-19 17:19:41
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2557
โดย: Chanissara วันที่:2014-09-19 10:31:52
 
 
 รายชื่อสมาชิก สมาคมฌาปนกิจฯ สสอ.รรท. ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
โดย: CHANISSARA วันที่:2014-08-29 11:09:43
 รายชื่อ/จำนวนเงินที่ต้องชำระ เพื่อคงสมาชิกภาพ ประจำปี 2557 สสอ.รรท.
โดย: admin วันที่:2013-11-12 16:13:40
 ข้อบังคับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย
โดย: admin วันที่:2013-10-25 09:10:53
 
   
00183  สอบถามความคืบหน้าการลาออกจากสมาชิกสหกรณ์กรมฯ  (0/16) จุฑารัตน์ ทิพย์ชู 27 เม.ย. 2558
00182  ใบเสร็จ  (0/22) สุกัญญา ปุริมาตร์ 24 เม.ย. 2558
00181  บัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์หมดอายุ  (1/49) ผ่องพรรณ มิ่งขวัญ 21 เม.ย. 2558
00180  บางวันกรอกUser name, passwordถูกก็เข้าไม่ได้พอจะได้ก็ได...  (1/70) กฤตยา วรรณพฤกษ์ 08 เม.ย. 2558
00179  โอนเงินตั้งแต่เดือนมกราคม แต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับใบเสร็จเ...  (2/92) บุญเหลือ จันทร์ดา 07 เม.ย. 2558
   
 
 
   
 
ส.อ.ป.มอบค่าสินไหมฯ จากการทำประกันชีวิตให้กับคู่สมรสสมาชิก
   
 
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด จังหวัดพิษณุโลก
   
 
โครงการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ 17-18 ธ.ค 56
   
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556