ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. 58 เป็นต้นไป สมาชิกที่ยื่นกู้เงินและผู้ค้ำประกัน ต้องใช้แบบหนังสือกู้สำหรับเงินกู้ และหนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้ ที่สหกรณ์กำหนดตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่20) พ.ศ. 2557 วันที่ 10 พ.ย. 2557 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก Download ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด
 
 
 • นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ

  ประธานกรรมการ

 • นายทองทวี ดีมะการ

  รองประธานกรรมการ คนที่ 1

 • นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย

  รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 • นายพงษ์พันธุ์ ธรรมวิชิต

  กรรมการและเลขานุการ

 • นายสุเมธ วุฒิปาณี

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 • นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล

  กรรมการและเหรัญญิก

 • นายไสว เขียวจันทร์

  กรรมการ

 • นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์

  กรรมการ

 • นายสุรเดช สมิเปรม

  กรรมการ

 • นายอวยชัย ชัยยุทโธ

  กรรมการ

 • นายปรีชา บัวทองจันทร์

  กรรมการ

 • นายปกรณ์ กายรัตนา

  กรรมการ

 • นายศีลธรรม วราอัศวปติ

  กรรมการ

 • นายณกรณ์ ทินราช

  กรรมการ

 • นายปัญญา มูลคำกาเจริญ

  กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก


 

เงินกู้เพื่อช่วยเหลือ   ผู้ประสบภัย

5.00%

เงินกู้เพื่อการศึกษา

6.00%

เงินกู้สามัญ
- กู้ไม่เกิน 90%
ของทุนเรือนหุ้น
(ตั้งแต่ 1 ก.ค.58)

6.50%

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

7.00%

เงินกู้ UNDO

6.50%

เงินกู้เพื่อสวัสดิการ

6.50%

เงินกู้สามัญ

7.00%

 

 

 

 
 
 

ออมทรัพย์

3.00%

ออมทรัพย์พิเศษ

3.25%

ออมทรัพยพิเศษ
- เพิ่มทรัพย์ 2 ปี

4.00%

ออมทรัพย์พิเศษ
- ทวีทรัพย์ 5 ปี

4.25%

ออมทรัพย์พิเศษ
- ชีวิตพอเพียง

4.50%

ออมทรัพย์พิเศษ
- สุขเกษียณ

4.00%
ออมทรัพย์พิเศษ
- เพิ่มพูน
4.00%

 

 
 วันนี้: 511 คน
เดือนนี้: 9225 คน
ปีนี้: 85879 คน
ทั้งหมด: 837715 คน
 
 

 • ร่วมบันทึกคำปณิธานความดี
 • โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
 • ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหุ้น (ให้งดส่งหุ้น)
 • กำหนดอัตราการถือหุ้นรายเดือน ได้ไม่เกิน 20% ของเงินได้รายเดือน
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ พร้อมรับใช้สมาชิกทุกท่าน
 • สหกรณ์ฯบริการรับเงินฝากออมทรัพย์ 2 ประเภท ดังนี้ 1. เงินฝากออมทรัพย์ 2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 
 รายชื่อผู้ไม่ผ่านการอนุมัติทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559 (ผิดหลักเกณฑ์)
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-09-30 18:21:56
 รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-09-30 17:57:11
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 29 และผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2560-2561
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-09-21 10:57:48
 ประกาศ เรื่อง การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-07-05 16:36:07
 
 
ค้นหาข้อมูล
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
- รหัสไปรษณีย์
- ราคาประเมินที่ดิน
- แผนที่ประเทศไทย
การเดินทาง
- การบินไทย
- แอร์เอเชีย
- นกแอร์
- การรถไฟแห่งประเทศไทย
- ตารางเดินรถ บขส.
 
การเดินทาง
- สภากาชาดไทย - คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาฯ
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมัครงานสภากาชาด
- ศูนย์กลางบริการภาครัฐ - สำนักงานประกันสังคม
- กรมสรรพากร - กองทุนบำเหน็จบำนาญ
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
- สันนิบาตสหกรณ์ฯ - ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

 
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-08-02 15:50:41
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนมิถุนายน 2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-07-05 14:32:22
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-06-03 16:23:50
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนเมษายน 2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-06-03 16:22:53
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ประจำเดือน มีนาคม 2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-04-21 09:08:41
 
 

 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-07-05 14:16:44
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-06-14 18:17:23
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-04-20 11:11:48
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-04-20 11:08:36
 วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ปีที่ 20 ฉบับที่ 70 เดือนมกราคม-มีนาคม59
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-04-20 10:45:12
 
 
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 11/2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-09-01 09:50:51
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิก สสอ.รรท. รอบที่ 9/2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-07-05 16:50:30
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิก สสอ.รรท. รอบที่ 8/2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-05-31 10:31:53
 สส.ชสอ. ประกาศพ้นสมาชิกภาพ ถึงแก่กรรม ลาออก ประจำเดือนมีนาคม59
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-04-22 15:34:38
 สส.ชสอ. ประกาศพ้นสมาชิกภาพ ถึงแก่กรรม ลาออก ประจำเดือนกุมภาพันธ์59
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-04-22 15:33:03
 
   
00298  สอบถามฝากออมทรัพย์พิเศษ  (0/263) พงศ์พันธุ์ นพรัตน์ 03 ก.ย. 2559
00297  ข้อมูลสมาชิกไม่อัฟเดท  (2/147) พันธ์ศักดิ์ สำเภาเจริญ 03 ก.ย. 2559
00296  สำเนาสัญญาเงินกู้สามัญ  (0/145) แสงทิพย์ สุขดี 29 ส.ค. 2559
00295  ขอสอบถามข้อมูล  (0/180) ทนงศักดิ์ สิงห์แก้ว 27 ส.ค. 2559
00294  การออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์  (0/209) วาณี  ศิลประสาทเอก 27 ส.ค. 2559
   
 
 
   
 
งานวันคล้ายวันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ครบ 3 รอบ 36 ปี
   
 
โครงการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ฯ จังหวัดขอนแก่น
   
 
สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2558
   
 
ประชุมใหญ่วิสามัญและสัมมนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558
 
 
 
AIR JORDAN 3.5 HERREN Flyknit Air Max NEW BALANCE 996 NIKE LUNAREPIC FLYKNIT ADIDAS NMD CITY SOCK UNDER ARMOUR CHARGED FOAM CURRY 1 ADIDAS ORIGINALS ULTRA BOOST NIKE AIR MAX UNDER ARMOUR CURRY 1 AIR JORDAN 13 ADIDAS NEO ADIDAS ZX 500 BOOTS ADIDAS YEEZY 350 BOOST MOONROCK ASICS NITROFUZE HERREN LAUFSCHUHE ADIDAS CLIMACOOL BOAT WATER ADIDAS NEO LITE RACER NIKE ROSHE RUN FéRFI ADIDAS YEEZY 350 BOOST MOONROCK Jordan Hydro 4 NIKE AIR PRESTO