ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. 58 เป็นต้นไป สมาชิกที่ยื่นกู้เงินและผู้ค้ำประกัน ต้องใช้แบบหนังสือกู้สำหรับเงินกู้ และหนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้ ที่สหกรณ์กำหนดตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่20) พ.ศ. 2557 วันที่ 10 พ.ย. 2557 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก Download ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด
 
 
 • นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ

  ประธานกรรมการ

 • นายทองทวี ดีมะการ

  รองประธานกรรมการ คนที่ 1

 • นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย

  รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 • นายพงษ์พันธุ์ ธรรมวิชิต

  กรรมการและเลขานุการ

 • นายสุเมธ วุฒิปาณี

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 • นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล

  กรรมการและเหรัญญิก

 • นายไสว เขียวจันทร์

  กรรมการ

 • นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์

  กรรมการ

 • นายสุรเดช สมิเปรม

  กรรมการ

 • นายอวยชัย ชัยยุทโธ

  กรรมการ

 • นายปรีชา บัวทองจันทร์

  กรรมการ

 • นายปกรณ์ กายรัตนา

  กรรมการ

 • นายศีลธรรม วราอัศวปติ

  กรรมการ

 • นายณกรณ์ ทินราช

  กรรมการ

 • นายปัญญา มูลคำกาเจริญ

  กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก


 

เงินกู้เพื่อช่วยเหลือ   ผู้ประสบภัย

5.00%

เงินกู้เพื่อการศึกษา

6.00%

เงินกู้สามัญ
- กู้ไม่เกิน 90%
ของทุนเรือนหุ้น
(ตั้งแต่ 1 ก.ค.58)

6.50%

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

7.00%

เงินกู้ UNDO

6.50%

เงินกู้เพื่อสวัสดิการ

6.50%

เงินกู้สามัญ

7.00%

 

 

 

 
 
 

ออมทรัพย์

3.00%

ออมทรัพย์พิเศษ

3.25%

ออมทรัพยพิเศษ
- เพิ่มทรัพย์ 2 ปี

4.00%

ออมทรัพย์พิเศษ
- ทวีทรัพย์ 5 ปี

4.25%

ออมทรัพย์พิเศษ
- ชีวิตพอเพียง

4.50%

ออมทรัพย์พิเศษ
- สุขเกษียณ

4.00%
ออมทรัพย์พิเศษ
- เพิ่มพูน
4.00%

 

 
 วันนี้: 3 คน
เดือนนี้: 8611 คน
ปีนี้: 57433 คน
ทั้งหมด: 809269 คน
 
 

 • เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 • โครงการสัมมนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
 • โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
 • ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหุ้น (ให้งดส่งหุ้น)
 • แจ้งหมายเลขบัญชีเพื่อโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนด่วน คลิก!!
 • กำหนดอัตราการถือหุ้นรายเดือน ได้ไม่เกิน 20% ของเงินได้รายเดือน

 
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-06-17 16:25:54
 ประกาศ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการฝากถอนเงินฝากออมทรัพย์และอัตราค่าธรรมเนียมการถอนเงินฝากออมทรัพย์
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-05-02 10:48:49
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินประเภทเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-02-18 11:41:21
 ประกาศ เรื่อง ปรับเงื่อนไขการถือหุ้นรายเดือน
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-02-18 11:39:25
 
 
ค้นหาข้อมูล
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
- รหัสไปรษณีย์
- ราคาประเมินที่ดิน
- แผนที่ประเทศไทย
การเดินทาง
- การบินไทย
- แอร์เอเชีย
- นกแอร์
- การรถไฟแห่งประเทศไทย
- ตารางเดินรถ บขส.
 
การเดินทาง
- สภากาชาดไทย - คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาฯ
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมัครงานสภากาชาด
- ศูนย์กลางบริการภาครัฐ - สำนักงานประกันสังคม
- กรมสรรพากร - กองทุนบำเหน็จบำนาญ
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
- สันนิบาตสหกรณ์ฯ - ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

 
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-06-03 16:24:41
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-06-03 16:23:50
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนเมษายน 2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-06-03 16:22:53
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ประจำเดือน มีนาคม 2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-04-21 09:08:41
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-04-21 09:08:16
 
 

 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-06-14 18:17:23
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-04-20 11:11:48
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-04-20 11:08:36
 วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ปีที่ 20 ฉบับที่ 70 เดือนมกราคม-มีนาคม59
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-04-20 10:45:12
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-04-04 09:57:40
 
 
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิก สสอ.รรท. รอบที่ 8/2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-05-31 10:31:53
 สส.ชสอ. ประกาศพ้นสมาชิกภาพ ถึงแก่กรรม ลาออก ประจำเดือนมีนาคม59
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-04-22 15:34:38
 สส.ชสอ. ประกาศพ้นสมาชิกภาพ ถึงแก่กรรม ลาออก ประจำเดือนกุมภาพันธ์59
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-04-22 15:33:03
 สส.ชสอ. ประกาศพ้นสมาชิกภาพ ถึงแก่กรรม ลาออก ประจำเดือนมกราคม59
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-02-18 11:45:35
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิก สสอ.รรท. รอบที่ 4/2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-02-18 11:43:56
 
   
00285  การกรอกแบบประกันทั้ง 2 ประกัน (กู้ 60 เท่า)  (0/235) บุญเลิศ สาคร 10 มิ.ย. 2559
00283  การเปลีี่ยนผู้ค้ำประกัน  (0/182) นาตยา ฉายแก้ว 01 มิ.ย. 2559
00282  แบบฟอร์มหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  (1/186) พงศพัศ จิตชู 29 พ.ค 2559
00281  ทุนศึกษาบุตร  (2/298) สุดเขตต์ เชิญธงไชย 26 พ.ค 2559
00280  เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์  (3/198) ปณิธาน ทองทา 17 พ.ค 2559
   
 
 
   
 
โครงการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ฯ จังหวัดขอนแก่น
   
 
สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2558
   
 
ประชุมใหญ่วิสามัญและสัมมนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558
   
 
ส.อ.ป.มอบค่าสินไหมฯ จากการทำประกันชีวิตให้กับคู่สมรสสมาชิก