ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด
 
 
 • นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ

  ประธานกรรมการ

 • นายทองทวี ดีมะการ

  รองประธานกรรมการ คนที่ 1

 • นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล

  รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 • นายธนิตย์ เอนกวิทย์

  รองประธานกรรมการ คนที่ 3

 • นายพนม มีศิริพันธุ์

  กรรมการและเลขานุการ

 • นายพงษ์พันธ์ ธรรมวิชิต

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 • นายสุรเดช สมิเปรม

  กรรมการและเหรัญญิก

 • นายอวยชัย ชัยยุทโธ

  กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก


 

เงินกู้เพื่อช่วยเหลือ   ผู้ประสบภัย

5.00%

เงินกู้เพื่อการศึกษา

6.00%

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

7.00%

เงินกู้สามัญ

7.00%

 

 

 

 
 
 

ออมทรัพย์

3.00%

ออมทรัพย์พิเศษ

3.25%

ออมทรัพยพิเศษ
- เพิ่มทรัพย์ 2 ปี

4.00%

ออมทรัพย์พิเศษ
- ทวีทรัพย์ 5 ปี

4.25%

 

 
 วันนี้: 3 คน
เดือนนี้: 4612 คน
ปีนี้: 588201 คน
ทั้งหมด: 603266 คน
 
 

 • การลงคะแนนสรรหา ประจำปี 2558
 • แจ้งประชุมใหญ่และรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2557
 • แจ้งเปลี่ยนสถานที่ลงคะแนนสรรหา
 • กำหนดอัตราการถือหุ้นรายเดือน ได้ไม่เกิน 20% ของเงินได้รายเดือน
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ พร้อมรับใช้สมาชิกทุกท่าน
 • สหกรณ์ฯบริการรับเงินฝากออมทรัพย์ 2 ประเภท ดังนี้ 1. เงินฝากออมทรัพย์ 2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 
 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา
โดย: Chanissara วันที่:2014-10-20 09:51:23
 รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27
โดย: Chanissara วันที่:2014-10-17 13:30:27
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
โดย: Chanissara วันที่:2014-09-19 17:12:13
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสรรหาเป็นผู้แทนสมาชิกกลุ่มจังหวัด
โดย: Chanissara วันที่:2014-09-19 17:11:02
 
 
ค้นหาข้อมูล
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
- รหัสไปรษณีย์
- ราคาประเมินที่ดิน
- แผนที่ประเทศไทย
การเดินทาง
- การบินไทย
- แอร์เอเชีย
- นกแอร์
- การรถไฟแห่งประเทศไทย
- ตารางเดินรถ บขส.
 
การเดินทาง
- สภากาชาดไทย - คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาฯ
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมัครงานสภากาชาด
- ศูนย์กลางบริการภาครัฐ - สำนักงานประกันสังคม
- กรมสรรพากร - กองทุนบำเหน็จบำนาญ
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
- สันนิบาตสหกรณ์ฯ - ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

 
 
 

 
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ประจำเดือน กันยายน 2557
โดย: Chanissara วันที่:2014-10-03 11:10:48
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2557
โดย: CHANISSARA วันที่:2014-08-27 16:35:26
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
โดย: CHANISSARA วันที่:2014-08-27 16:32:17
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ประจำเดือน มิถุนายน 2557
โดย: CHANISSARA วันที่:2014-08-27 16:31:49
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
โดย: CHANISSARA วันที่:2014-06-12 16:27:18
 
 
 ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์จำกัด ปีที่ 18 ฉบับที่ 64 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2557
โดย: Chanissara วันที่:2014-09-19 17:19:41
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2557
โดย: Chanissara วันที่:2014-09-19 10:31:52
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2557
โดย: Chanissara วันที่:2014-09-19 10:29:42
 ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ปีที่ 18 ฉบับที่ 63 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2557
โดย: CHANISSARA วันที่:2014-07-04 14:15:05
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2557
โดย: admin วันที่:2014-06-10 11:19:32
 
 
 รายชื่อสมาชิก สมาคมฌาปนกิจฯ สสอ.รรท. ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
โดย: CHANISSARA วันที่:2014-08-29 11:09:43
 รายชื่อ/จำนวนเงินที่ต้องชำระ เพื่อคงสมาชิกภาพ ประจำปี 2557 สสอ.รรท.
โดย: admin วันที่:2013-11-12 16:13:40
 ข้อบังคับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย
โดย: admin วันที่:2013-10-25 09:10:53
 
   
00141  การขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนน  (1/87) ณัฐณิชา ตียะสุขเศรษฐ์ 17 ต.ค. 2557
00140  สอบถามรายละเอียด การกู้เงินสามัญ  (1/105) ณัฐวิทย์ อิ่มมาก 15 ต.ค. 2557
00139  ขอทราบรายละเอียดสิทธิ์  (6/224) พิจิตร มุสิกูล 08 ต.ค. 2557
00138  เงินกู้สามัญ  (2/222) วีระศักดิ์ จิโนแสง 06 ต.ค. 2557
00137  สิทธิ์และข้อมูลจากสหกรณ์  (1/151) ชัยวัธน์ วิทูระกูล 03 ต.ค. 2557
   
 
 
   
 
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด จังหวัดพิษณุโลก
   
 
โครงการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ 17-18 ธ.ค 56
   
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
   
 
โครงการสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด