ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. 58 เป็นต้นไป สมาชิกที่ยื่นกู้เงินและผู้ค้ำประกัน ต้องใช้แบบหนังสือกู้สำหรับเงินกู้ และหนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้ ที่สหกรณ์กำหนดตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่20) พ.ศ. 2557 วันที่ 10 พ.ย. 2557 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก Download ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด
 
 
 • นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ

  ประธานกรรมการ

 • นายทองทวี ดีมะการ

  รองประธานกรรมการ คนที่ 1

 • นายธนิตย์ เอนกวิทย์

  รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 • นายพงษ์พันธุ์ ธรรมวิชิต

  กรรมการและเลขานุการ

 • นายสุเมธ วุฒิปาณี

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 • นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล

  กรรมการและเหรัญญิก

 • นายไสว เขียวจันทร์

  กรรมการ

 • นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์

  กรรมการ

 • นายสุรเดช สมิเปรม

  กรรมการ

 • นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย

  กรรมการ

 • นายปรีชา บัวทองจันทร์

  กรรมการ

 • นายปกรณ์ กายรัตนา

  กรรมการ

 • นายศีลธรรม วราอัศวปติ

  กรรมการ

 • นายฉัตรชัย ประทุมมาลย์

  กรรมการ

 • นายปัญญา มูลคำกาเจริญ

  กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก


 

เงินกู้เพื่อช่วยเหลือ   ผู้ประสบภัย

5.00%

เงินกู้เพื่อการศึกษา

6.00%

เงินกู้สามัญ
- กู้ไม่เกิน 90%
ของทุนเรือนหุ้น
(ตั้งแต่ 1 ก.ค.58)

6.50%

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

7.00%

เงินกู้ UNDO

6.50%

เงินกู้เพื่อสวัสดิการ

6.50%

เงินกู้สามัญ

7.00%

 

 

 

 
 
 

ออมทรัพย์

3.00%

ออมทรัพย์พิเศษ

3.25%

ออมทรัพยพิเศษ
- เพิ่มทรัพย์ 2 ปี

4.00%

ออมทรัพย์พิเศษ
- ทวีทรัพย์ 5 ปี

4.25%

ออมทรัพย์พิเศษ
- ชีวิตพอเพียง

4.50%

ออมทรัพย์พิเศษ
- สุขเกษียณ

4.00%
ออมทรัพย์พิเศษ
- เพิ่มพูน
4.00%

 

 
 วันนี้: 23 คน
เดือนนี้: 14600 คน
ปีนี้: 106557 คน
ทั้งหมด: 733238 คน
 
 

 • โครงการสัมมนาผู้แทนสมาชิก และประชุมใหญ่สามัญประจำปี
 • แจ้งหมายเลขบัญชีเพื่อโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนด่วน คลิก!!
 • กำหนดอัตราการถือหุ้นรายเดือน ได้ไม่เกิน 20% ของเงินได้รายเดือน
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ พร้อมรับใช้สมาชิกทุกท่าน
 • สหกรณ์ฯบริการรับเงินฝากออมทรัพย์ 2 ประเภท ดังนี้ 1. เงินฝากออมทรัพย์ 2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ให้บริการด้านเงินกู้แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1.เงินกู้สามัญ 2.เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

 
 รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา (แก้ไขแล้ว) ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
โดย: ชนิศรา วันที่:2015-11-11 13:32:56
 ตัวอย่างวิธีการคำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2558
โดย: ชนิศรา วันที่:2015-11-02 14:23:08
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหากรรมการดำเนินการ
โดย: ชนิศรา วันที่:2015-10-29 19:48:20
 รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา
โดย: ชนิศรา วันที่:2015-10-26 17:37:34
 
 
ค้นหาข้อมูล
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
- รหัสไปรษณีย์
- ราคาประเมินที่ดิน
- แผนที่ประเทศไทย
การเดินทาง
- การบินไทย
- แอร์เอเชีย
- นกแอร์
- การรถไฟแห่งประเทศไทย
- ตารางเดินรถ บขส.
 
การเดินทาง
- สภากาชาดไทย - คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาฯ
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมัครงานสภากาชาด
- ศูนย์กลางบริการภาครัฐ - สำนักงานประกันสังคม
- กรมสรรพากร - กองทุนบำเหน็จบำนาญ
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
- สันนิบาตสหกรณ์ฯ - ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

 
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ประจำเดือน ตุลาคม 2558
โดย: ชนิศรา วันที่:2015-11-04 15:08:54
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ประจำเดือน กันยายน 2558
โดย: ชนิศรา วันที่:2015-10-21 14:48:12
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ประจำเดือน สิงหาคม 2558
โดย: ชนิศรา วันที่:2015-09-07 15:52:35
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
โดย: ชนิศรา วันที่:2015-09-07 15:52:05
 ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ประจำเดือน มิถุนายน 2558
โดย: ชนิศรา วันที่:2015-09-07 15:51:33
 
 

 
 หนังสือข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน2558
โดย: ชนิศรา วันที่:2015-09-07 14:39:48
 ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ปีที่ 19 ฉบับที่ 68 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2558
โดย: ชนิศรา วันที่:2015-09-07 14:31:38
 หนังสือข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม2558
โดย: ชนิศรา วันที่:2015-08-31 16:28:03
 หนังสือข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม2558
โดย: ชนิศรา วันที่:2015-07-14 15:09:39
 หนังสือข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน2558
โดย: ชนิศรา วันที่:2015-07-07 11:07:47
 
 
 สสอ.รรท. ประกาศพ้นสมาชิกภาพถึงแก่กรรม ลาออก เดือนกันยายน58
โดย: ชนิศรา วันที่:2015-10-26 14:20:20
 หนังสือเรียกชำระเงินสงเคราะห์ใช้เกิน สมาชิก สสอ.รรท.
โดย: ชนิศรา วันที่:2015-09-07 17:27:42
 รายชื่อสมาชิกที่ต้องชำระเงินสงเคราะห์ใช้เกิน สสอ.รรท. ที่ขอเรียกเก็บ
โดย: ชนิศรา วันที่:2015-09-07 16:43:25
 รายชื่อสมาชิก สมาคมฌาปนกิจฯ สสอ.รรท. ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
โดย: CHANISSARA วันที่:2014-08-29 11:09:43
 รายชื่อ/จำนวนเงินที่ต้องชำระ เพื่อคงสมาชิกภาพ ประจำปี 2557 สสอ.รรท.
โดย: admin วันที่:2013-11-12 16:13:40
 
   
00245  ทุนเรือนหุ้นของเดือน กย.58 กับ ตค.58 ทำไมถึงเท่ากันคะ?  (0/45) จิราวรรณ ขอแนบกลาง 26 พ.ย. 2558
00244  แก้ไข ผู้รับผลประโยชน์ (ลงชื่อคลาดเคลื่อน)  (0/52) ปัณณวัชญ์ ชิตธนาเศรษฐ์ 25 พ.ย. 2558
00243  เงินยังชีพ  (0/106) ภิญโญ ธนะสุข 23 พ.ย. 2558
00242  ปันผลปี 2558  (6/707) ยุพา เกินกลาง 11 พ.ย. 2558
00241  กู้สามัญหุ้นตัวเอง  (1/296) เทพฤทธิ์ วัลลภวิสุทธิ์ 07 พ.ย. 2558
   
 
 
   
 
สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2558
   
 
ประชุมใหญ่วิสามัญและสัมมนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558
   
 
ส.อ.ป.มอบค่าสินไหมฯ จากการทำประกันชีวิตให้กับคู่สมรสสมาชิก
   
 
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด จังหวัดพิษณุโลก