ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. 58 เป็นต้นไป สมาชิกที่ยื่นกู้เงินและผู้ค้ำประกัน ต้องใช้แบบหนังสือกู้สำหรับเงินกู้ และหนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้ ที่สหกรณ์กำหนดตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่20) พ.ศ. 2557 วันที่ 10 พ.ย. 2557 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก Download ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด
 
 
 • นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ

  ประธานกรรมการ

 • นายทองทวี ดีมะการ

  รองประธานกรรมการ คนที่ 1

 • นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย

  รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 • นายพงษ์พันธุ์ ธรรมวิชิต

  กรรมการและเลขานุการ

 • นายสุเมธ วุฒิปาณี

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 • นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล

  กรรมการและเหรัญญิก

 • นายไสว เขียวจันทร์

  กรรมการ

 • นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์

  กรรมการ

 • นายสุรเดช สมิเปรม

  กรรมการ

 • นายอวยชัย ชัยยุทโธ

  กรรมการ

 • นายปรีชา บัวทองจันทร์

  กรรมการ

 • นายปกรณ์ กายรัตนา

  กรรมการ

 • นายศีลธรรม วราอัศวปติ

  กรรมการ

 • นายณกรณ์ ทินราช

  กรรมการ

 • นายปัญญา มูลคำกาเจริญ

  กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก


 

เงินกู้เพื่อช่วยเหลือ   ผู้ประสบภัย

5.00%

เงินกู้เพื่อการศึกษา

6.00%

เงินกู้สามัญ
- กู้ไม่เกิน 90%
ของทุนเรือนหุ้น
(ตั้งแต่ 1 ก.ค.58)

6.50%

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

7.00%

เงินกู้ UNDO

6.50%

เงินกู้เพื่อสวัสดิการ

6.50%

เงินกู้สามัญ

7.00%

 

 

 

 
 
 

ออมทรัพย์

3.00%

ออมทรัพย์พิเศษ

3.25%

ออมทรัพยพิเศษ
- เพิ่มทรัพย์ 2 ปี

4.00%

ออมทรัพย์พิเศษ
- ทวีทรัพย์ 5 ปี

4.25%

ออมทรัพย์พิเศษ
- ชีวิตพอเพียง

4.50%

ออมทรัพย์พิเศษ
- สุขเกษียณ

4.00%
ออมทรัพย์พิเศษ
- เพิ่มพูน
4.00%

 

 
 วันนี้: 725 คน
เดือนนี้: 9094 คน
ปีนี้: 94991 คน
ทั้งหมด: 846827 คน
 
 

 • ร่วมบันทึกคำปณิธานความดี
 • โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
 • ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหุ้น (ให้งดส่งหุ้น)
 • กำหนดอัตราการถือหุ้นรายเดือน ได้ไม่เกิน 20% ของเงินได้รายเดือน
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ พร้อมรับใช้สมาชิกทุกท่าน
 • สหกรณ์ฯบริการรับเงินฝากออมทรัพย์ 2 ประเภท ดังนี้ 1. เงินฝากออมทรัพย์ 2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาและเลือกตั้ง ปี 2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-10-20 13:29:01
 ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเจ้าหน้าที่เร่งรัดและติดตามหนี้
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-10-18 17:11:27
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-10-14 16:01:28
 รายชื่อผู้ไม่ผ่านการอนุมัติทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559 (ผิดหลักเกณฑ์)
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-09-30 18:21:56
 
 
ค้นหาข้อมูล
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
- รหัสไปรษณีย์
- ราคาประเมินที่ดิน
- แผนที่ประเทศไทย
การเดินทาง
- การบินไทย
- แอร์เอเชีย
- นกแอร์
- การรถไฟแห่งประเทศไทย
- ตารางเดินรถ บขส.
 
การเดินทาง
- สภากาชาดไทย - คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาฯ
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมัครงานสภากาชาด
- ศูนย์กลางบริการภาครัฐ - สำนักงานประกันสังคม
- กรมสรรพากร - กองทุนบำเหน็จบำนาญ
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
- สันนิบาตสหกรณ์ฯ - ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

 
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนกันยายน 2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-10-04 16:42:38
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนสิงหาคม 2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-10-04 16:40:29
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-08-02 15:50:41
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนมิถุนายน 2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-07-05 14:32:22
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-06-03 16:23:50
 
 

 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-07-05 14:16:44
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-06-14 18:17:23
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-04-20 11:11:48
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-04-20 11:08:36
 วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ปีที่ 20 ฉบับที่ 70 เดือนมกราคม-มีนาคม59
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-04-20 10:45:12
 
 
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิก สสอ.รรท. รอบที่ 12/2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-10-01 16:18:10
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 11/2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-09-01 09:50:51
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิก สสอ.รรท. รอบที่ 9/2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-07-05 16:50:30
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิก สสอ.รรท. รอบที่ 8/2559
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-05-31 10:31:53
 สส.ชสอ. ประกาศพ้นสมาชิกภาพ ถึงแก่กรรม ลาออก ประจำเดือนมีนาคม59
โดย: ชนิศรา วันที่:2016-04-22 15:34:38
 
   
00307  ้เข้าระบบไม่ได้  (0/1) อุมาภรณ์ โพธิ์ทอง 25 ต.ค. 2559
00306  การติดต่อกับสหกรณ์  (1/17) สมยศ ศรีวะรมย์ 25 ต.ค. 2559
00305  เข้าไปดูรายละเอียดสมาชิกไม่โชว์  (3/64) กฤตยา วรรณพฤกษ์ 21 ต.ค. 2559
00304  สมาชิกหมายเลข 02954 จำรหัสผ่านไม่ได้ ขอทราบด้วยครับ  (0/38) กฤตยา วรรณพฤกษ์ 20 ต.ค. 2559
00303  เงินฝากออมทรัพย์  (0/73) วิชุดา สดถาวร 17 ต.ค. 2559
   
 
 
   
 
งานวันคล้ายวันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ครบ 3 รอบ 36 ปี
   
 
โครงการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ฯ จังหวัดขอนแก่น
   
 
สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2558
   
 
ประชุมใหญ่วิสามัญและสัมมนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558