ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. 58 เป็นต้นไป สมาชิกที่ยื่นกู้เงินและผู้ค้ำประกัน ต้องใช้แบบหนังสือกู้สำหรับเงินกู้ และหนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้ ที่สหกรณ์กำหนดตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่20) พ.ศ. 2557 วันที่ 10 พ.ย. 2557 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก Download ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด
 
 
 • นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ

  ประธานกรรมการ

 • นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล

  รองประธานกรรมการ

 • นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย

  รองประธานกรรมการ

 • นายพงษ์พันธ์ ธรรมวิชิต

  กรรมการและเลขานุการ

 • นายสุเมธ วุฒิปาณี

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 • นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์

  กรรมการและเหรัญญิก

 • นายพนม มีศิริพันธุ์

  กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

 • นายศีลธรรม วราอัศวปติ

  กรรมการ

 • นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์

  กรรมการ

 • นายอวยชัย ชัยยุทโธ

  กรรมการ

 • นายปัญญา มูลคำกาเจริญ

  กรรมการ

 • นายวรกร อินทแพทย์

  กรรมการ

 • นายณรงค์ ม่วงไหมทอง

  กรรมการ

 • นายปกรณ์ กายรัตนา

  กรรมการ

 • นายณกรณ์ ทินราช

  กรรมการ


 

เงินกู้เพื่อช่วยเหลือ   ผู้ประสบภัย

5.00%

เงินกู้เพื่อการศึกษา

6.00%

เงินกู้สามัญ
- กู้ไม่เกิน 90%
ของทุนเรือนหุ้น
(ตั้งแต่ 1 ก.ค.58)

6.50%

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

6.80%

เงินกู้ UNDO

6.50%

เงินกู้เพื่อสวัสดิการ

6.50%

เงินกู้สามัญ

6.80%

 

 

 

 
 
 

ออมทรัพย์

2.75%

ออมทรัพย์พิเศษ

3.25%


โครงการเงินฝาก

 

ออมทรัพย์พิเศษ
- สินมัธยัสถ์

3.75%

ออมทรัพย์พิเศษ
- เกษียณมีสุข

3.50%
ออมทรัพย์พิเศษ
- อเนกประสงค์

 
3.50%

 

 
 วันนี้: 464 คน
เดือนนี้: 3999 คน
ปีนี้: 106571 คน
ทั้งหมด: 992808 คน
 
 

 • ส่งชำระหุ้นได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้รายเดือน
 • เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ ผ่าน Application LINE
 • เปิดรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์
 • ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหุ้น (ให้งดส่งหุ้น)
 • สหกรณ์ฯบริการรับเงินฝากออมทรัพย์ 2 ประเภท ดังนี้ 1. เงินฝากออมทรัพย์ 2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ให้บริการด้านเงินกู้แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1.เงินกู้สามัญ 2.เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

 
 เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2560 (สุทธิ)
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-12-08 13:52:35
 ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-12-07 09:33:28
 เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-11-21 10:44:23
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 30
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-09-20 10:35:27
 
 
ค้นหาข้อมูล
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
- รหัสไปรษณีย์
- ราคาประเมินที่ดิน
- แผนที่ประเทศไทย
การเดินทาง
- การบินไทย
- แอร์เอเชีย
- นกแอร์
- การรถไฟแห่งประเทศไทย
- ตารางเดินรถ บขส.
 
การเดินทาง
- สภากาชาดไทย - คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาฯ
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมัครงานสภากาชาด
- ศูนย์กลางบริการภาครัฐ - สำนักงานประกันสังคม
- กรมสรรพากร - กองทุนบำเหน็จบำนาญ
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
- สันนิบาตสหกรณ์ฯ - ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

 
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ณ วันที่ 1-16 พฤศจิกายน 2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-11-23 14:23:14
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนตุลาคม 2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-11-23 14:22:50
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนกันยายน 2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-11-23 14:22:31
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนสิงหาคม 2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-11-23 14:22:03
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-08-31 10:31:10
 
 

 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-09-26 16:14:12
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-08-31 10:43:30
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-06-14 19:51:12
 วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ปีที่ 21 ฉบับที่ 74 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-06-14 19:48:45
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-05-23 04:49:39
 
 
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิก สสอ.รรท. รอบพิเศษ 60 ปี
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-06-14 21:11:54
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิก สสอ.รรท. รอบที่ 7/2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-06-14 21:07:07
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 6/2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-06-14 21:06:32
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิก สสอ.รรท. รอบที่ 6/2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-06-14 21:06:01
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 5/2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-06-14 21:04:18
 
   
00372  ข้อมูลการคืนเงิน  (1/621) ศิริวรรณ จันมี 05 พ.ย. 2560
00371  ขอแบบฟอร์มตัวอย่างการเขียน ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่มสหกรณ...  (3/319) กฤษ นุชแผน 25 ต.ค. 2560
00370  การโอนเงินปันผลหุ้นสหกรณ์  (3/1e3) วรพงษ์ พงษ์ศิริ 04 ต.ค. 2560
00369  การอัพเดท  (2/329) ประดิษฐ์พงษ์ วงค์เพ็ง 04 ต.ค. 2560
00368  ระบบการรับประกันเงินกู้ของบริษัทประกันและเงินปันผลเฉลี่...  (0/585) ณัฐพงศ์ เอกกวินกุล 27 ก.ย. 2560
   
 
 
   
 
โครงการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ฯ จังหวัดเชียงใหม่
   
 
โครงการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ฯ จังหวัดอุบลราชธานี
   
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
   
 
สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2559