ขอแก้ไขผู้รับผลประโยชน์
Posted: วินัย เตืองพลี Date: 2013-09-25 16:52:11 IP: 1.2.250.251
   
  นางสาวเนตรชนก เตืองพลี (บุตร)/นางสาวพัณนิดา เตืองพลี (บุตร)/นางสมพร เตืองพลี (ภรรยา)
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ชนิศรา ศรีสงคราม  2013-09-25 18:46:32  IP:58.8.31.160
 
 
  สมาชิกสามารถดำเนินการเปลี่ยนผู้รับประโยชน์ โดยระบุในเอกสาร หนังสือตั้งโอนผู้รับประโยชน์ ส.อ.ป.1002 และนำส่งสหกรณ์ฯเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งสหกรณ์ฯจะยึดวันที่ตามหนังสือฉบับล่าสุด สามารถ Download เอกสารได้ที่ http://www.dldcoop.com/coop/data/sop_1002.pdf เมื่อกรอกเอกสารเรียบร้อย นำส่งสหกรณ์ฯ ตามที่อยู่ : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน: