ลดดอกเบี้ยเงินฝาก
Posted: ศรณรงค์ ศุภชวลิต Date: 2019-01-21 15:36:26 IP: 180.183.198.246
   
  ดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ฯสูงกว่าดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์ ทำให้สมาชิกมาฝากเงินกับสหกรณ์กันมาก เงินมีเหลือในบัญชีสหกรณ์มากด้วยเพราะสมาชิกที่กู้เงินส่วนใหญ่เป็นหนี้สหกรณ์ฯอยู่แล้ว ถ้ากู้พันยอดก็จะได้เงินเพิ่มไปจำนวนไม่มาก ทำให้สหกรณ์ฯต้องหาช่องทางไปฝากกับเงินกองทุนต่างๆหรือให้สหกรณ์อื่นๆกู้ ซึ่งจะได้ดอกเบี้ยต่ำ บางครั้งตำ่กว่าดอกเบี้ยเงินฝาก จึงเห็นควรลดดอกเบี้ยเงินฝากลงทุกประเภท 0.5 - 1
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน: