สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ให้บริการด้านเงินกู้แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1.เงินกู้สามัญ 2.เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
Posted: admin Date: 2013-01-16 16:12:38
IP: 127.0.0.1
 

1.เงินกู้สามัญ

สมาชิก

-ใช้บุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน หรือ
-ใช้เงินฝากในบัญชีสหกรณ์ฯค้ำประกัน หรือ
-ใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน(90% ของค่าหุ้น)

สมาชิกสมทบ

-สัญญาเงินกู้สามัญทุกสัญญาต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน(ยกเว้นสมาชิกสมทบไม่มีสิทธิค้ำประกันเงินกู้สามัญ)
-การคำนวณสิทธิ์ค้ำประกัน

  1. ผู้ค้ำประกันที่ระยะเวลาการทำงานมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จให้สิทธิ์ค้ำประกัน 15 เท่าของเงินได้รายเดือน
  2. ผู้ค้ำประกันที่ระยะเวลาการทำงานยังไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จให้สิทธิ์ค้ำประกัน 7.5 เท่าของเงินได้รายเดือน(ยกเว้นสมาชิกสมทบไม่มีสิทธิ์ค้ำประกันเงินกู้สามัญ)

(ลูกจ้างทำงานครบ 5 ปี ข้าราชการทำงานครบ 10 ปี)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้
(อัตราดอกเบี้ยเงินกุู้ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด)

สมาชิก : สิทธิการกู้

1.เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน กู้ได้ไม่เกิน 1 เท่าของเงินได้รายเดือน
2.เงินกู้สามัญ เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปมีสิทธิกู้ได้

-อายุราชการไม่ถึง 5 ปี กู้ได้ไม่เกิน 20 เท่าของเงินได้รายเดือน
-อายุราชการตั้งแต่ 5 - ไม่ถึง 10 ปี กู้ได้ไม่เกิน 30 เท่าของเงินได้รายเดือน
-อายุราชการ 10 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 60 เท่าของเงินได้รายเดือน

ทั้งนี้ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท

ข้าราชการบำนาญ เงื่อนไขเพิ่มเติม

-ต้องมีทุนเรือนหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 50 ของวงเงินกู้
-ผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป
-ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จตกทอด

1.เซ็นยินยอมให้นำเงินบำเหน็จตกทอดชำระหนี้สหกรณ์ฯ(แบบ สอป./2010)
2.แนบสำเนาบัตรทายาทและรับรองสำเนาด้วยตนเอง

สมาชิกสมทบ : สิทธิการกู้

1.เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

1.1 กู้ได้ไม่เกิน 1.5 เท่าของเงินได้รายเดือน
1.2 กรณีไม่มีเงินได้รายเดือนจากกรมปศุสัตว์ กู้ได้ไม่เกิน 5,000 บาท
1.3 เป็นสมาชิกกู้ได้ทันที(ชำระค่าหุ้นงวดแรกและค่าธรรมเนียมสัมครใหม่)
1.4 ต้องมีหนังสือของบังคับบัญชาระดับหัวหน้าหน่วยงานรับรองความเหมาะสมในการกู้เงินแนบคำขอกู้ทุกครั้ง

2.เงินกู้สามัญ

2.1 เป็นสมาชิกตั้งแต่ 13 เดือนขึ้นไป - ไม่ถึง 3 ปี

-กู้ได้ 3 เท่าของเงินได้รายเดือนแต่ไม่เกิน 30,000  บาท(ชำระ 30 งวด)
-มีสมาชิกค้ำประกัน 1 คน และสมาชิกสมทบ 1 คน

2.2 เป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป

-กู้ได้ 5 เท่าของเงินได้รายเดือนแต่ไม่เกิน 50,000 บาท(ชำระ 50 งวด)
-มีสมาชิกค้ำประกัน 1 คน และสมาชิกสมทบ 1 คน

*หรือกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นหรือทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินฝาก(ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้รับเดือนจากกรมปศุสัตว์)*

เงื่อนไขและการส่งชำระ

สมาชิก

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

-ส่งชำระคืนภายใน 9 งวด
-ต้องชำระสัญญาเดิมมาแล้วไม่ต่ำกว่า  4 งวด จึงจะสามารถกู้ใหม่ได้
-หากขอกู้เกินทุนเรือนหุ้น ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน

เงินกู้สามัญ

-ส่งชำระคืนภายใน 120 งวด
-ต้องชำระสัญญาเดิมครบ 9 งวด จึงจะสามารถกู็ใหม่ได้
-จำนวนที่ขอกู้หากมีเศษต้องเป็นจำนวนเต็มร้อย
-เงินงวดชำระเงินต้นมีเศษให้ปัดเป็นจำนวนเต็มร้อย
-ทุกสัญญาต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน
ยกเว้นกรณีกู้เงินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น หรือทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ
-คำขอกู้ต้องผ่านความเห็นผู้บังคับบัญชา
-สัญญาเงินกู้ที่สมาชิกผู้กู้ใกล้เกษียณอายุราชการ และข้าราชการบำนาญกำหนดระยะเวลาชำระคืน โดยต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นเมื่ออายุครบ 75 ปี ทั้งนี้ไม่เกิน 120 งวด
-กรณีสมาชิกไปช่วยราชการสังกัดหน่วยงานอื่นให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่ไปช่วยราชการรับรองสัญญาได้(แนบคำสั่งให้ไปช่วยราชการ)

สมาชิกสมทบ

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

-ส่งชำระคืนภายใน 9 งวด
-หากขอกู้เกินทุนเรือนหุ้น ต้องมีผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบค้ำประกัน(ผู้ค้ำประกันต้องมีทุนเรือนหุ้นเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนที่ผู้กู้ขอกู้เงิน)

เงินกู้สามัญ

-ส่งชำระคืนภายใน 30 งวด(กู้ 3 เท่าของเงินได้รายเดือนไม่เกิน 30,000 บาท)
-ส่งชำระคืนภายใน 50 งวด(กู้ 5 เท่าของเงินได้รายเดือนไม่เกิน 50,000 บาท)
-ต้องชำระสัญญาเดิมครบ 9 งวด จึงจะสามารถกู้ใหม่ได้