สหกรณ์ฯบริการรับเงินฝากออมทรัพย์ 2 ประเภท ดังนี้ 1. เงินฝากออมทรัพย์ 2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
Posted: admin Date: 2013-07-25 09:26:34
IP: 180.183.244.151
 

เงินฝากออมทรัพย์

เงื่อนไขการฝาก

-เปิดบัญชีเงินฝากได้ท่านละ  1 บัญชี
-จำนวนเงินฝากในบัญชี ณ เวลาใดเวลาหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท
-จำนวนเงินฝากในแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท

เงื่อนไขการถอน

-ถอนเงินฝากได้วันละ  1 ครั้ง
-จำนวนเงินถอนในแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท
-จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 31 มีนาคม และ 30 กันยายน ของทุกปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เงื่อนไขการฝาก

-เปิดบัญชีเงินฝากได้ท่านละไม่เกิน 3 บัญชี
-จำนวนเงินฝากในบัญชี ณ เวลาใดเวลาหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
-จำนวนเงินฝากในแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท

เงื่อนไขการถอน

-จำนวนเงินถอนในแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท
-ถอนเงินฝากได้เดือนละ  1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมหากเดือนใดมีการถอนมากกว่า  1 ครั้ง สหกรณ์ฯคิดค่าธรรมเนียมในการครั้งที่ 2 และครั้งต่อๆไปในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอนขั้นต่ำ 100 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท
-จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 31 มีนาคม และ 30 กันยายน ของทุกปี

เงื่อนไขการฝากถอนเงินทั้ง 2 ประเภท

-กรณีถอนเงินฝากตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป กรุณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ
-กรณีสมาชิกถอนเงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภทวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไปถึง 3,000,000 บาท ให้แจ้งล่วงหน้า 15 วัน
-กรณีสมาชิกถอนเงินฝากวงเงินเกิน 3,000,000 บาท ขึ้นไปให้แจ้งล่วงหน้า 30 วัน
-สมาชิก 1 ราย ฝากเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษได้บัญชีละไม่เกิน 100,000 บาท ต่อเดือน
-สมาชิก 1 ราย มีเงินฝากในบัญชีประเภทเงินฝากออมทรัพย์และเงินออมทรัพย์พิเศษ ได้บัญชีละไม่เกิน 2,000,000 บาท