• นายทองทวี ดีมะการ

  รองประธานกรรมการ คนที่ 1

 • นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย

  กรรมการ

 • นายสุรเดช สมิเปรม

  กรรมการและเลขานุการ

 • นายณกรณ์ ทินราช

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 • นายไสว เขียวจันทร์

  รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 • นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย

  กรรมการ

 • นายปรีชา บัวทองจันทร์

  กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

 • นางวัลลภา วราอัศวปติ

  กรรมการ

 • นายณรงค์ ม่วงไหมทอง

  กรรมการ

 • นายวรกร อินทแพทย์

  กรรมการ

 • นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต

  ประธานกรรมการ

 • นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล

  รองประธานกรรมการ คนที่ 3

 • นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์

  กรรมการและเหรัญญิก

 • นายพงษ์พันธุ์ ธรรมวิชิต

  กรรมการ

 • นายปัญญา มูลคำกาเจริญ

  กรรมการ


 

เงินกู้เพื่อช่วยเหลือ   ผู้ประสบภัย

5.00%

เงินกู้เพื่อการศึกษา

6.00%

เงินกู้สามัญ
- กู้ไม่เกิน 90%
ของทุนเรือนหุ้น
(ตั้งแต่ 1 มี.ค. 62)

6.25%

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

6.80%

เงินกู้ UNDO

6.50%

เงินกู้เพื่อสวัสดิการ

6.50%

เงินกู้สามัญ

6.80%

 

 

 

 
 
 

 
 วันนี้: 194 คน
เดือนนี้: 7491 คน
ปีนี้: 109029 คน
ทั้งหมด: 1215917 คน
 
 

 • วันปิยะมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2562
 • เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ Application Line ทางสหกรณ์ฯขอเปลี่ยน Line ใหม่
 • ส่งชำระหุ้นได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้รายเดือน
 • ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหุ้น (ให้งดส่งหุ้น)

 
 รายชื่อเลือกตั้งกรรมการชุดที่32
โดย: สุกัญญา ช่วยเมือ วันที่:2019-11-12 10:08:30
 รายชื่อประธานสรรหาและสถานที่ลงคะแนนปี 62
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-11-11 14:17:10
 ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การสรรหาบริษัทประกันชีวิต
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-11-05 18:51:35
 สิทธิการกู้เงินสำหรับสมาชิก
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-10-16 13:16:28
 
 
ค้นหาข้อมูล
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
- รหัสไปรษณีย์
- ราคาประเมินที่ดิน
- แผนที่ประเทศไทย
การเดินทาง
- การบินไทย
- แอร์เอเชีย
- นกแอร์
- การรถไฟแห่งประเทศไทย
- ตารางเดินรถ บขส.
 
การเดินทาง
- สภากาชาดไทย - คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาฯ
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมัครงานสภากาชาด
- ศูนย์กลางบริการภาครัฐ - สำนักงานประกันสังคม
- กรมสรรพากร - กองทุนบำเหน็จบำนาญ
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
- สันนิบาตสหกรณ์ฯ - ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

 
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนตุลาคม 2562
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-10-30 09:26:53
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนกันยายน 2562
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-10-02 13:30:27
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนสิงหาคม 2562
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-09-03 09:44:29
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-07-25 12:53:38
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนมิถุนายน 2562
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-07-25 12:53:16
 
 

 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 9 กันยายน 2562
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-10-16 10:00:19
 วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ปีที่ 22 ฉบับ 79 เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม2562
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-10-16 09:58:53
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2562
โดย: นฤมล วันที่:2019-10-01 14:24:00
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2562
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-08-05 08:54:43
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2562
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-07-24 09:34:05
 
 
 ใบสมัครสมาชิกสมทบ สสอ.รท. (กรณีพิเศษอายุ 57-60 ปี)
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-05-15 10:19:41
 ใบสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ สสอ.รท. (กรณีพิเศษอายุ 57-60 ปี)
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-05-15 10:19:28
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิก สสอ.รรท. รอบพิเศษ 60 ปี
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-06-14 21:11:54
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิก สสอ.รรท. รอบที่ 7/2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-06-14 21:07:07
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 6/2560
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-06-14 21:06:32
 
   
00454  การกู้เงินสามัญของสมาชิกสมทบ  (0/432) รัดดาพร โพธิตา 26 ก.ย. 2562
00453  การกู้เงินฉุกเฉิน  (1/485) เอกสิทธิ์ ตุ้มสิทธิ์ 20 ก.ย. 2562
00452  ทุนการศึกษา2562  (1/464) รังสรรค์ รักษกุลวิทยา 19 ก.ย. 2562
00451  ขอแจ้งหักเงินเดือนจากบัญชีเงินเดือนเป็นบัญชีเงินฝากออมท...  (0/253) อุไร อิ้มอนงค์ 18 ก.ย. 2562
00450  การผ่อนชำระเงินกู้สามัญ  (0/337) บุญเลิศ สาคร 16 ก.ย. 2562
   
 
 
   
 
โครงการประชาสัมพันธ์สหกรณ์ “ขับเคลื่อนสรุปผลสำเร็จการดำเนินการกรมปศุสัตว์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และชี
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ วันที่ 1 สิงหาคม 2562
   
 
กิจกรรมโครงการ CSR (ชายหาดสีขาว)
   
 
ประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2562