• นายทองทวี ดีมะการ

  รองประธานกรรมการ คนที่ 1

 • นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย

  กรรมการ

 • นายสุรเดช สมิเปรม

  กรรมการและเลขานุการ

 • นายณกรณ์ ทินราช

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 • นายไสว เขียวจันทร์

  รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 • นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย

  กรรมการ

 • นายปรีชา บัวทองจันทร์

  กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

 • นางวัลลภา วราอัศวปติ

  กรรมการ

 • นายณรงค์ ม่วงไหมทอง

  กรรมการ

 • นายวรกร อินทแพทย์

  กรรมการ

 • นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต

  ประธานกรรมการ

 • นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล

  รองประธานกรรมการ คนที่ 3

 • นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์

  กรรมการและเหรัญญิก

 • นายพงษ์พันธุ์ ธรรมวิชิต

  กรรมการ

 • นายปัญญา มูลคำกาเจริญ

  กรรมการ


 

เงินกู้เพื่อช่วยเหลือ   ผู้ประสบภัย

5.00%

เงินกู้เพื่อการศึกษา

6.00%

เงินกู้สามัญ
- กู้ไม่เกิน 90%
ของทุนเรือนหุ้น
(ตั้งแต่ 1 ก.ค.58)

6.50%

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

6.80%

เงินกู้ UNDO

6.50%

เงินกู้เพื่อสวัสดิการ

6.50%

เงินกู้สามัญ

6.80%

 

 

 

 
 
 

                                                                         

 
 วันนี้: 6 คน
เดือนนี้: 6161 คน
ปีนี้: 62624 คน
ทั้งหมด: 1169512 คน
 
 

 • เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ Application Line ทางสหกรณ์ฯขอเปลี่ยน Line ใหม่
 • รับสมัคร สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 • ส่งชำระหุ้นได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้รายเดือน
 • ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหุ้น (ให้งดส่งหุ้น)
 • สหกรณ์ฯบริการรับเงินฝากออมทรัพย์ 2 ประเภท ดังนี้ 1. เงินฝากออมทรัพย์ 2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ให้บริการด้านเงินกู้แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1.เงินกู้สามัญ 2.เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

 
 กำหนดการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ประจำเดือน มิถุนายน 2562
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-05-28 09:53:26
 ใบแจ้งเปิดบัญชีธ.กรุงศรี
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-05-17 11:24:50
 ขั้นตอนการใช้บริการตู้ ATM
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-05-17 11:23:46
 ขั้นตอนการทำธุรกรรมระบบ ATM
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-05-17 11:23:18
 
 
ค้นหาข้อมูล
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
- รหัสไปรษณีย์
- ราคาประเมินที่ดิน
- แผนที่ประเทศไทย
การเดินทาง
- การบินไทย
- แอร์เอเชีย
- นกแอร์
- การรถไฟแห่งประเทศไทย
- ตารางเดินรถ บขส.
 
การเดินทาง
- สภากาชาดไทย - คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาฯ
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมัครงานสภากาชาด
- ศูนย์กลางบริการภาครัฐ - สำนักงานประกันสังคม
- กรมสรรพากร - กองทุนบำเหน็จบำนาญ
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
- สันนิบาตสหกรณ์ฯ - ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

 
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-03-11 10:07:36
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนมกราคม 2562
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-01-23 10:27:41
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนธันวาคม 2561
โดย: สุกัญญา วันที่:2018-12-14 14:07:03
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
โดย: สุกัญญา วันที่:2018-12-14 14:06:13
 ผลการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้ ประจำเดือนตุลาคม 2561
โดย: สุกัญญา วันที่:2018-12-14 14:04:44
 
 

 
 วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ปีที่ 22 ฉบับ 78 เดือนตุลาคม 2561 - มกราคม 2562
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-05-23 09:42:56
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 เมษายน 2562
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-05-23 09:39:32
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม 2562
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-05-23 09:32:26
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2561
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-01-16 14:03:24
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2561
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-01-16 14:01:52
 
 
 ใบสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ กรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 65 ปี (สส.ชสอ.)
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-05-15 14:08:27
 ใบสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ กรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 65 ปี (สส.ชสอ.)
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-05-15 14:07:51
 ใบสมัครสมาชิกสมทบ สสอ.รท. (กรณีพิเศษอายุ 57-60 ปี)
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-05-15 10:19:41
 ใบสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ สสอ.รท. (กรณีพิเศษอายุ 57-60 ปี)
โดย: สุกัญญา วันที่:2019-05-15 10:19:28
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิก สสอ.รรท. รอบพิเศษ 60 ปี
โดย: ชนิศรา วันที่:2017-06-14 21:11:54
 
   
00443  การกู้พันยอด  (0/33) อารยา สมสุขหวัง 18 ก.ค. 2562
00442  ใบแจ้งความจำนง  (0/25) สุริยะ สุภาพงษ์ 18 ก.ค. 2562
00441  การสมัคร ATM  (0/41) สุรศักดิ์ จตุรนต์รัศมี 15 ก.ค. 2562
00440  เจ้าหน้าที่ี  (1/92) สุภาพร เกตุด้วง 12 ก.ค. 2562
00439  ทุนการศึกษา  (1/93) สุภาพร เกตุด้วง 12 ก.ค. 2562
   
 
 
   
 
บรรยายให้ความรู้ข้าราชการใหม่เกี่ยวกับสหกรณ์
   
 
ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่๙ ครบ ๘๖ พรรษา
   
 
โครงการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ฯ จังหวัดเชียงใหม่
   
 
โครงการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ฯ จังหวัดอุบลราชธานี